За нас

Клиниката по педиатрия е единствено педиатрично лечебно заведение с трето (най-високото) ниво на компетентност по всички видове детски болести в Южна България. Тук се лекуват най-сложните и най-тежките случаи пациенти от тази част на страната с изключение на хирургичните и някои редки заболявания. В клиниката работят 33 лекари, 46 мед. сестри,25 санитарки и 7 други специалисти – 2 психолози, 1 физиотерапевт, 4 секретарки. Клиниката разполага със 100 легла, разпределени по всички профилни педиатрични специалности, и 6 легла в интензивно отделение, където се провежда цялостна реанимация и лечение на най-тежко болните деца. Оборудвана е с най-съвременна диагностична и терапевтична апаратура. В клиниката се извършват около 5800 хоспитализации годишно на около 3800 деца, от които само една трета са от Пловдивска област.
flow


Относителният дял на лекуваните заболявания е по нозологични единици съгласно МКБ 10 е следният:


flow

 • Клиника по клинична хематология

 • Клиниката по Клинична хематология (ККХ) е уникална структура за Южна България. Тя е създадена през 1968 година, първоначално като Сектор към Трета Вътрешна клиника. През 1988г. ККХ получава и своята административна самостоятелност. В годините екипът на клиниката е доказал своя професионализъм чрез възможностите си за високоспециализирана диагностика и съвременно лечение на хематологични заболявания. От 2014г. като структурно звено към ККХ функционира Сектор за автоложна стволовоклетъчна трансплантация. В него се осъществяват трансплантации на пациенти с лимфоми и множествен миелом. Предстои разширяване обема на дейността му. От 2017г. Началник на ККХ е Проф. Жанет Грудева-Попова, дм с екип от : • 9 лекари - всички със специалност клинична хематология • 14 сестри • 8 санитари В последните години има ръст на пациентите с онкохематологични заболявания, лекувани в ККХ. Именно това налага разширяване и подобряване материалната база на клиниката.
  flow
  Структура на звеното: • Клиничен сектор с 50 легла • Сектор за стволовоклетъчна трансплантация- 4 бокса • Приемно- консултативен блок • Регионален център за лечение и диспансеризация на пациенти с вродени коагулопатии и таласемии за Южна България
 • Клиника по онкология

 • Клиниката по Медицинска онкология е създадена през 2008г. от проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм и е най-новото звено в структурата на УМБАЛ „Св. Георги“. Тук се лекуват болни с всички видове солидни злокачествени тумори. В нашия екип работят 10 лекари, 12 медицински сестри, 7 санитари, 1 психолог, 2 административни сътрудници. Разполагаме с 35 легла и дневен стационар за амбулаторно лечение. В клиниката се извършват около 3000 хоспитализации годишно. Екипът ни се стреми да осигури на пациентите и техните семейства подкрепа по трудния път от поставянето на диагнозата до реализиране на лечението. В борбата с рака имаме индивидуален подход към всеки болен, включващ най-съвременните терапевтични методи.
  flow
  flow
  Посочените три клиники са важни структурни елементи на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, най-голяма и структурно-завършена болница в България. Днешната УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон”. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница. От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към ново разкрития медицински факултет при Пловдивския университет. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники (т.нар. База 2), аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. “Пещерско шосе” през 1980 г. УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив е най-голямото лечебно заведение в страната и водеща университетска болница в Южна България. Екипът включва над 2600 служители. Лечебното заведение разполага с най-много легла в страната - над 1500 легла, разпределени в над 30 клинични звена със стационар (клиники и отделения) и 11 диагностични звена – лаборатории и отделения без легла. Годишно през болницата минават над 150 000 пациенти, а над 80 000 пациенти са хоспитализирани. В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна медицинска помощ. УМБАЛ „Свети Георги” има качеството на университетска болница – база за практическо обучение. На територията на болницата са разкрити и функционират повече от 50 учебни зали и аудитории. Днес базата й за практическо обучение се използва от специализанти, докторанти и студенти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, в т.ч. и чуждестранни студенти, чието обучение се извършва на английски език. Лечебното заведение ежегодно подписва договори с НЗОК за изпълнение на почти всички клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, с което дейността му покрива близо 96% от пакета здравни дейности, които НЗОК заплаща в болничната помощ. Преобладаващата част от приходите на болницата са именно от бюджета на НЗОК, малка част са от Министерство на здравеопазването по методиката за субсидиране на лечебните заведения, а останалите са приходи от платени услуги и други договори на лечебното заведение. В съвременните условия на протичаща здравна реформа болницата продължава не само да съществува, но и да се развива благодарение на ентусиазма и професионалната отдаденост на личния й състав.
  Списък на организационния комитет

  • Проф. Иван Иванов – К-ка по педиатрия, начални к-ка; председател
  • Доц. Нарцис Калева – К-ка по педиатрия, н-к отделение по детска ендокринология; зам. председател
  • Доц. Мария Спасова – К-ка по педиатрия, н-к отделение по детска онкохематология; връзка с Българско дружество по детска онкохематология и дарители за детска онкохематология
  • Д-р Катя Сотирова – К-а по хематология; връзка с Българското медицинско сдружения по хематология и и дарители
  • Д-р Габриела Райчева – К-ка по медицинска онкология; връзка с Българската асоциация по медицинска онкология и дарители
  • Г-жа Татяна Белева – връзки с обществеността
  • Г-н Петър Чапанов – поддържащ профил в уебсайта и социалните мрежи, отговорник реклама и публичност, технически секретар
  • Г-жа Веселина Пачева - К-ка по педиатрия; координатор- връзка с дарители
  • Г-н Петър Сугарев – КИО; отговорник SMS кампания, компютърен дизайн и поддръжка
  • Г-н Борис Гитев – Юридически отдел; отговорник договори и правни въпроси
  • Г-жа Диляна Назлъмова – Счетоводство; отговорник банкова сметка и счетоводна отчетност